Skip to content ↓

Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych

Studiowanie i pozyskanie wiedzy w ramach specjalności Inżynieria zrównoważonych systemów energetycznych”, w dobie dynamicznych zmian klimatycznych oraz intensywnego rozwoju technologii i systemów ochrony klimatu, realizowane jest poprzez przekazanie specjalistycznej wiedzy na temat projektowania, rozwoju, wdrożenia i oceny rozwiązań stosowanych w zrównoważonej energetyce. Stanowi to gwarancję pozyskania kompetencji dla wszystkich studentów, którzy swoimi działaniami chcą dążyć i osiągać ambitne globalne cele w zakresie ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Program studiów, odpowiednio dobrany do treści specjalności, bazuje na wiedzy z zakresu energetyki konwencjonalnej ukierunkowanej w pojęciu nowych, zrównoważonych, nisko a nawet zeroemisyjnych technologii energetycznych. Energetyki, popartej przykładami i rozwiązaniami technologicznymi pozwalającymi łączyć klasyczne rozwiązania z nowymi rodzajami paliw, typami odnawialnych źródeł energii czy technologii wodorowych.

Wszystkie przedmioty w ramach specjalności IZSE zostały dobrane tematycznie, tak aby umożliwiły studiowanie wiedzy i nabywanie umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii energetycznych, pozyskiwania zeroemeisyjnych paliw oraz źródeł energii, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, odzysku energii z odpadów, sposobów magazynowania oraz racjonalnego wykorzystania energii, oraz modelowania zrównoważonych systemów energetycznych wraz z ich podstawowymi komponentami. Ich uzupełnieniem będą wizyty w pilotowych oraz już wdrażanych w tym zakresie krajowych oraz zagranicznych instalacjach, zarówno tej małej, lokalnej energetyki jak i energetyki zawodowej. Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska współpracuje od lat z wiodącymi w kraju jak i zagranicą ośrodkami naukowymi oraz branżowymi przedsiębiorstwami. Rozszerzenie wiedzy teoretycznej o wiedzę praktyczną, poznanie już wdrożonych w skali pilotowej instalacji, jak także możliwość wysłuchania wykładów przez zaproszonych ich przedstawicieli nauki i praktyki w zakresie IZSE, wzmacnia i poszerza oferowane treści programowe.

  Projekt - rozwój konstrukcji maszyn do produkcji paliw alternatywnych

  Oferowany zakres specjalności IZSE sięgać będzie także do zasobów wiedzy z zakresu podstawowych dla energetyki przedmiotów: mechaniki płynów, termodynamiki, wymiany ciepła, spalania, metrologii cieplnej i przepływowej, informatyki, modelowania procesów cieplnych i przepływowych oraz ochrony środowiska.

  Do celów kształcenia na specjalności IZSE wykorzystywane są profesjonalne i stosowane w branży energetycznej narzędzia m.in. do modelowania i symulacji pracy systemów energetycznych oraz modelowania zjawisk cieplnych i przepływowych takie jak:

  • Ebsilon®Professional,
  • TRNSYS,
  • ANSYS Fluent,
  • Simcenter.

  Adekwatnie do opisanych treści programowych proponowane są tematy prac magisterskich, a promotorzy zapewnią szeroki dostęp do specjalistycznych materiałów źródłowych, uzyskanych wyników badań, stanowisk badawczych, współczesnych aplikacji i programów komputerowych oraz innych pomocy dydaktycznych.

  Absolwenci specjalności IZSE w czasie studiów otrzymają:

  • bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie projektowania, wdrożenia oraz eksploatacji zrównoważonych systemów energetycznych, pozwalające z wysokimi kompetencjami wyjść naprzeciw współczesnym wyzwaniom ochrony klimatu,
  • kompleksową wiedzę z zakresu współczesnych technologii energetycznych pozwalającą nie tylko osiągać perspektywicznie założone cele w zakresie wytwarzania energii, ale także ochrony klimatu, z ekonomicznym uzasadnieniem podejmowanych działań w trakcie trwającej na całym świecie transformacji energetycznej,
  • dostęp do bazy eksperymentalnej poprzez zajęcia laboratoryjne i praktyki wyjazdowe, doskonałą opiekę w realizacji ćwiczeń modelowo – projektowych z wykorzystaniem zaawansowanych aplikacji, co sprawi, że absolwenci specjalności IZSE będą na swojej drodze zawodowej gruntownie przygotowani do samodzielnego prowadzenia prac koncepcyjnych, wykonywania złożonych analiz dla wszystkich etapów transformacji energetycznej, projektowania i wdrażania nisko oraz zeroemisyjnych technologii,
  • niezbędną wiedzę z zakresu ekonomiki, organizacji produkcji, zarządzania, marketingu, ochrony środowiska i przepisów prawnych UE i krajowych, w tym ochrony własności intelektualnych, aby w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk technicznych.

  To wszystko umożliwi studentom specjalności IZSE realizację staży przemysłowych a naszym absolwentom rozpoczęcie pracy w takich firmach jak (na podstawie historii zatrudnienia absolwentów):

  • Siemens Polska, Warszawa
  • MARS, Niepołomice
  • General Electric, Warszawa
  • Engineering Design Center, Warszawa
  • Alfa Laval Polska, Kraków
  • AGH w Krakowie

  Wyznaczenie współczynnika oporu Cx dla samochodu

  Przykładowy projekt możliwy do realizacji w ramach specjalności jako praca inżynierska lub magisterska

  W ramach zajęć z przedmiotów specjalności organizowanych jest szereg wyjazdów do zakładów, w których można zobaczyć układy, instalacje, urządznia, sposób realizacji procesów w praktyce. Cyklicznymi wyjazdami objęte są obiekty i instalacje:

  • Elektrownie lub elektrociepłownie wraz z instalacjami oczyszczania spalin - układy odpylania, odsiarczania spalin, ciągi technologiczne w elekrowniach,
  • Elektrownie na biomasę lub elektrownie z układami współspalania biomasy - układy magazynowania, przygotowania i transportu biomasy, ciągi technologiczne w elekrowniach,układy oczyszcania spalin,
  • Stacja termicznej utylizacji odpadów - układ suszenia osadów, spalania w kotle fluidalnym, ciąg oczyszczania spalin - elektrofiltr, filtr workowy, katalizator,
  • Elektrownie wodne - urządzenia w zaporze wodnej, turbiny i prądnice stosowane w hydroelektrownach.

  Stopka