Skip to content ↓

Laboratoria

Laboratoria Katedralne

Możliwości badawcze/pomiarowe:

 • Projektowanie konstrukcji i technologii oraz badania sprężarkowych i absorpcyjnych pomp ciepła w układzie rewersyjnym (grzanie-chłodzenie) o wysokiej efektywności energetycznej w układach hybrydowych.
 • Badanie charakterystyk przepływowych i energetycznych pomp ciepła typu powietrze-woda w celu poprawy ich efektywności energetycznej.
 • Badanie oraz projektowanie wysokosprawnych płaskich i próżniowych kolektorów słonecznych.
 • Projektowanie układów skojarzonych – energia słoneczna, wiatrowa, pompy ciepła.
 • Symulacja zmiennych pól prędkości wiatru.
 • Badania nowych konstrukcji łopatek turbin wiatrowych i wpływu kształtu warstwy przyściennej na produkcję energii.
 • Badanie doskonałości układów śmigłowych w tunelu aerodynamicznym.
 • Termiczna utylizacja odpadów komunalnych oraz ich wykorzystanie jako odnawialne źródło energii.

Wyposażenie/aparatura/oprogramowanie

 • Stanowisko pomiarowe do badania nowych rozwiązań konstrukcyjnych układów przepływowych elektrowni wiatrowych.
 • Tunel aerodynamiczny o wymiarach przestrzeni pomiarowej 1200 x 1200 x 2500 mm służący do badań modelowych elementów maszyn przepływowych.
 • Turbiny wiatrowe o średnicy wirnika 500 x 1200 mm ze zdalnym pomiarem prędkości obrotowej i momentu obrotowego
 • Modelowe stanowiska (2 szt.) do badań eksploatacyjnych, energetycznych i przepływowych sprężarkowych pomp ciepła typu powietrze-woda o mocy grzewczej 0,5 kW i 15 kW.
 • Stanowisko laboratoryjne do badania konwersji energii słonecznej na energię cieplną wyposażone w kolektory płaskie (3 szt.) i próżniowe (3 szt.) oraz zasobniki ciepła.

Przykładowe badania/oferta

 • Badanie i projektowanie wysokosprawnych kolektorów słonecznych.
 • Symulacja zmiennych pól prędkości turbin wiatrowych.
 • Badania nowych konstrukcji łopatek turbin wiatrowych.
 • Badanie doskonałości układów śmigłowych w tunelu aerodynamicznym.
 • Projektowanie ciepłowni geotermalnych i systemów grzewczych z wykorzystaniem urządzeń pojedynczych i zintegrowanych.
 • Badania charakterystyk przepływowych i energetycznych sprężarkowych pomp ciepła w celu poprawy ich efektywności energetycznej.
 • Badania procesów termicznej utylizacji odpadów komunalnych oraz ich wykorzystywanie jako odnawialnego źródła energii.

Możliwości badawcze/pomiarowe

 • Pomiar rozkładu wielkości cząstek zarówno proszków w stanie suchym, jak i emulsji, a także zawiesin cieczowych w zakresie wielkości cząstek od 0,5 do 1300 μm (Analizator Morphologi 4).
 • Pomiar rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej (laser He-Ne) w zakresie od 0,1 do 1000 μm (dyfraktometr Mastersizer).
 • Badanie prędkości opadania ziaren w nieruchomym ośrodku lepkim.
 • Badanie zmian lepkości cieczy z dodatkiem związków powierzchniowo czynnych.
 • Pomiar lepkości zawiesin dla niskich stężeń zanieczyszczeń.

Wyposażenie/aparatura/oprogramowanie

 • Analizator do jednoczesnego określania kształtu, wielkości i liczby analizowanych cząstek w próbce - Morphologi 4.
 • Dyfraktometr Malvern Instruments Mastersizer 2000E z przystawką pomiarową.
 • Waga sedymentacyjna.
 • Wiskozymetr Fungilab z adapterem do pomiaru małych lepkości.

Pzykładowe badania/oferta

 • Badanie rozkładu uziarnienia oraz kształtu cząstek: możliwości zastosowania w następujących branżach: mechanika zawiesin, badanie emulsji, granulatów i proszków, kontrola jakości produktów, energetyka i środowisko, farmacja, badania gleby.
 • Pomiar składu ziarnowego zawiesin z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej w zakresie od 0,1 do 1000 μm.
 • Wyznaczanie składu ziarnowego zawiesiny metodą mokrą z wykorzystaniem wagi sedymentacyjnej.
 • Pomiar lepkości cieczy.
 • Wyznaczanie lepkości zawiesin w zakresie niskich stężeń zanieczyszczeń.

 

Możliwości badawcze/pomiarowe

 • Możliwość realizacji badań procesu klarowania w układzie przeciwprądowym dla różnych kątów pochylenia przewodu sedymentacyjnego oraz realizacji procesu zagęszczania zawiesiny dla różnych kątów pochylenia przewodu sedymentacyjnego.
 • Prowadzenie procesu klarowania zawiesin przemysłowych i komunalnych.
 • Badania procesu sedymentacji w warunkach statycznych – test sedymentacyjny.
 • Badania przepływowe sedymentacji zawiesin z użyciem modelowych osadników wielostrumieniowych.
 • Badanie procesu koagulacji i flokulacji.
 • Badania właściwości fizykochemicznych zawiesin.

Wyposażenie/aparatura/oprogramowanie

 • Aparatura pomiarowa: mętnościomierze i pH-metr.
 • Oprzyrządowanie: pompy perystaltyczne oraz osadniki do badania przeciwprądowej, współprądowej i prostopadłoprądowej sedymentacji wielostrumieniowej.
 • Mieszadło zbiornikowe, silnik o mocy 26 kW, falownik, silnik 10 W, 24 V, mieszadła wolnostojące, cylindry miarowe, pipety laboratoryjne, kamera do rejestracji obrazu.

Przykładowe badania/oferta

 • Możliwość opracowania procesu oczyszczania zawiesin przemysłowych i komunalnych.
 • Opracowywanie wytycznych do modernizacji osadników kołowych Dorra oraz osadników prostokątnych.
 • Opracowywanie wytycznych do intensyfikacji procesu zagęszczania zawiesin.

Możliwości badawcze/pomiarowe

 • Wyznaczanie charakterystyk wentylatorów. Badanie wysokosprawnych wentylatorów promieniowych. Badanie przepływowe i akustyczne pomp i wentylatorów. Pomiary wartości ciśnienia i prędkości przepływu płynu.
 • Bilansowanie maszyn przepływowych pracujących w energetyce i innych gałęziach przemysłu.
 • Badanie energochłonności maszyn przepływowych.
 • Badanie zjawisk dynamicznych wywołanych przepływem mediów w instalacjach przemysłowych.

Wyposażenie/aparatura/oprogramowanie

 • Stanowisko wentylatorowe, napęd, ułożyskowanie, opomiarowanie, falownik, manometry, zwężka i obrotnica.

Przykładowe badania/oferta

 • Wyznaczanie charakterystyk akustycznych i przepływowych wentylatorów promieniowych.

Możliwości badawcze/pomiarowe

 • Wyznaczanie podstawowych charakterystyk pomp wirowych.
 • Badania prerotacji pomp wirowych.
 • Opracowywanie nowych metod regulacji pomp.
 • Badania zjawiska kawitacji w pompach.
 • Obniżanie energochłonności pomp poprzez hydrauliczne kształtowanie prerotacji zasysanej strugi.

Wyposażenie/aparatura/oprogramowanie

 • Pompy wirowe z opomiarowaniem (manometry, wakuometry, zwężki, rotametry, zawory), oprzyrządowanie do akwizycji danych pomiarowych i zbiornik wodny.

Przykładowe badania/oferta

 • Wyznaczanie charakterystyki przepływowej, charakterystyki mocy i krzywej sprawności pompy wirowej.

 

Działalność dydaktyczna i naukowa:

 • Badania energooszczędnych napędów hydrostatycznych z akumulacją i odzyskiem energii;
 • Badania parametrów pracy wysokomomentowych silników hydraulicznych;
 • Badanie przebiegu parametrów pracy podczas rozruchu silnika pod obciążeniem;
 • analizy nierównomierności przebiegu parametrów pracy;
 • wyznaczania charakterystyk.

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Posiadamy stanowisko badawcze do pomiarów energetycznych napędu hydrostatycznego z akumulacją energii w tłokowych i pęcherzowych akumulatorach hydraulicznych;
Możliwości badania wpływu obciążenia układu napędowego w czasie.
Wpływ wartości momentu obrotowego obciążającego układ napędowy.

Oferta usługowa:

Dobór akumulatorów do układów napędowych.

Informacje:

Laboratorium dysponuje stanowiskami dydaktycznymi do:

 • wyznaczania strat energii
 • obliczenia współczynnika oporu aerodynamicznego Cx, oraz wyznaczenia siły nośnej
 • wyznaczenia reakcji hydrodynamicznej
 • badania wypływu cieczy ze zbiornika
 • wyznaczenia strumienia objętości (różne metody)

Instrukcja BHP Laboratoriów KSEiUOŚ AGH: Instrukcja BHP

Materiały zawarte na stronie stanowią wyłączną własność KSEiUOŚ lub podmiotów za zgodą których zostały umieszczone.
Materiały zamieszczone na stronie stanowią pomoc dydaktyczną dla studentów, wykorzystanie w innych celach, w szczególności komercyjnych zabronione.
Wszelkie materiały firmowe, katalogi i instrukcje są własnością odpowiednich podmiotów.
Naruszenie praw autorskich stanowiących własność intelektualną innej osoby podlega odpowiedzialności karnej zawartej w przepisach prawa o ochronie własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RP.

Stopka