Skip to content ↓

Deklaracja dostępności

Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.kseiuos.agh.edu.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2023-04-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-27
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Na stronie zamieszczane są pliki w formacie PDF.
Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne.
Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Na stronie brak wyraźnego wskaźnika fokusa oraz brak opcji strony w kolorystyce kontrastowej.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartłomiej Hilger, e-mail: hilger(at)agh.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 617-30-78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Siedziba Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie mieści się w budynku B-3.

Wejście główne do budynku znajduje się przy Alei Mickiewicza 30 (pawilon B-3). Przy wejściu do budynku znajdują się schody (9 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście przez pochylnię znajdującą się kilka metrów po prawej stronie od wejścia głównego. Alternatywą jest winda znajdująca się kilka metrów po lewej stronie od wejścia głównego. Winda wyposażona jest w komunikaty głosowe i porusza się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do piętra 0 - (parter - wyjście na chodnik przed budynkiem).

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. Budynek wyposażony jest w 2 windy. Winda osobowa porusza się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 3 piętra - (-1, 0, 1, 2, 3). Winda ta wyposażona jest w komunikaty głosowe. Druga winda przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych i porusza się między poziomem -1, a biblioteką Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W sąsiednim budynku B-2 (do którego dostęp możliwy jest poprzez ciąg komunikacyjny znajdujący się na poziomie -1) znajdują się trzy toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na poziomie -1, parterze i pierwszym piętrze.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu wewnętrznym, naprzeciw wejścia do budynku B-3, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na parking prowadzą wjazdy od ulicy Czarnowiejskiej i ulicy Reymonta. Wjazd na parking ograniczają szlabany, przy których znajdują się domofony. Istnieje możliwość ubiegania się o kartę otwierającą szlabany lub pomoc pracownika Straży AGH.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Transport publiczny

Siedziba Katedry znajduje się w dzielnicy Krowodrza. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ul. Czarnowiejskiej, a tramwajowe przy ulicy Królewskiej.

Komunikacja w języku migowym

W budynku nie ma możliwości porozumienia się w języku migowym.

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
Strona: bon.agh.edu.pl
E-mail: bon(at)agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30

 

Stopka