Skip to content ↓

Katedra

Informacje o Katedrze

Katedra kształci studentów na dwóch kierunkach studiów w ramach trzech specjalności:

 • Inżynieria Zrównoważonych Systemów Energetycznych
 • Informatyka w Inżynierii Mechanicznej
 • Systemy Inteligentne

oraz prowadzi studia podyplomowe z zakresu energetyki cieplnej i odnawialnych źródeł energii.


  Problematyka prac naukowo badawczych

  • badania przepływowe, akustyczne i energetyczne pomp, sprężarek i wentylatorów,
  • projektowanie i badanie nagrzewnic powietrza,
  • projektowanie i badanie układów rekuperacji ciepła spalin,
  • dobór i diagnostykę urządzeń klimatyzacyjnych,
  • projektowanie wentylatorów, pomp i sprężarek,
  • projektowanie sieci wentylacyjnych i odciągów spalin,
  • projektowanie i diagnostykę urządzeń napędów hydrostatycznych,
  • projektowanie i badanie źródeł energii odnawialnej, a w szczególności:
   • projektowanie i diagnostykę konwersji energii słonecznej na energię cieplną,
   • projektowanie i diagnostykę turbin wiatrowych do konwersji energii kinetycznej wiatru na energię elektryczną i ocenę ekonomiczną i ekologiczną urządzeń energetyki cieplnej,
   • projektowanie instalacji odzysku energii geotermalnej
  • technologie i instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym suszenie i spalanie osadów ściekowych,
  • projektowanie i analizę pracy kotłów energetycznych, w tym kotłów na paliwa niekonwencjonalne (biomasę, odpady).
  • modelowanie matematyczne i oprogramowanie komputerowe do projektowania urządzeń sedymentacyjnych,
  • opracowanie założeń do budowy systemu zagęszczania szlamów,
  • badania procesu granulacji fosfogipsu - materiału odpadowego z produkcji kwasu fosforowego i opracowanie wytycznych do doboru urządzeń
  • badania sedymentacji wielostrumieniowej i opracowanie wytycznych do projektu modernizacji osadnika Dorra i projektu osadnika prostopadłoprądowego przeznaczonego do drugiego stopnia klarowania
  • urządzenia sedymentacyjne - modelowanie matematyczne, metody obliczeń i projektowanie nowych konstrukcji,
  • badania wielostrumieniowego prostopadłoprądowego procesu sedymentacji,
  • badania wpływu stężenia cząstek fazy stałej na proces sedymentacji,
  • badania wielostrumieniowego jednoczesnego procesu sedymentacji współprądowej i przeciwprądowej,
  • badania zależności pomiędzy założonym stopniem zagęszczenia, a konieczną powierzchnią sedymentacji,
  • badania sedymentacji wielostrumieniowej zawiesin komunalnych,
  • zastosowanie sedymentacji wielostruminiowej w układach uzdatniania wody,
  • zastosowanie metod CFD do modelowania pracy urządzeń sedymentacyjnych,
  • wykorzystanie biomasy do produkcji energii - odnawialne źródła energii.
  • Otrzymywanie i badanie sorbentow i katalizatorow do oczyszczania gazow spalinowych
  • Badanie wlasnosci fizykochemicznych popiolow z spalania paliw kopalnianych i odpadow oraz mozliwosci i gospodarczego wykorzystania

  Stopka